Pešiṭtaˀ

Sisällysluettelo

1. Mooseksen kirja

1 2

ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܒܪܻܝܬܳܐ

1

(1) ܒܪܻܫܻܝܬ ܒܪܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ. ܝܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܝܳܬ ܐܰܪܥܳܐ. (2) ܘܐܰܪܥܳܐ ܗܘܳܬ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ̇ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܐ̈ܰܦܰܝ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܴܗܳܐ ܡܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܐ̈ܰܦܰܝ ܡܰܝܳܐ. (3) ܘܐܶܡܰܪ ܐܰܠܴܗܳܐ ܢܷܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ (4) ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܖܫܰܦܻܝܪ݂ ܘܰܦܪܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܘܚܶܫܽܘܟܳܐ. (5) ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܻܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܠܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܪܳܐ ܠܻܠܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ܀

(6) ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܠܴܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܩܻܝܥܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܡ̈ܰܝܳܐ ܠܡ̈ܰܝܳܐ܀

(7) ܘܰܥܒܰܖ ܐܰܠܴܗܳܐ ܪܩܻܝܥܳܐ. ܘܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܡ̈ܰܝܳܐ ܕܰܠܬܱܚܬ ܡܶܢ ܪܩܻܝܥܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡ̈ܰܝܳܐ ܕܰܠܥܠ ܡܶܢ ܪܩܻܝܥܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. (8) ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ ܠܰܪܩܻܝܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪ̤ܢ܀

(9) ܘܶܐܡܳܪ ܐܰܠܴܗܳܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܡ̈ܰܝܳܐ ܖܰܠܬܱܚܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܚܰܕ ܘܬܶܬܚܱܙܶܐ ܝܰܒܻܝܫܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܘܳܟܰܢܳܐ. (10) ܘܰܩܼܪܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ ܠܝܱܒܻܝܫܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ܂ ܘܰܠܟܶܢܫܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܩܼܪܳܐ ܝܰܡ̈ܡܶܐ܂ ܘܰܚܼܙܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ܂ (11) ܘܶܐܡܼܰܪ ܐܰܠܴܗܳܐ ܬܰܦܶܩܝ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܕܳܐܐ ܥܶܣܒܳܐ. ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ܂ ܘܻܐܝܠܳܢܳܐ ܕܦܻܐܪܷ̈ܐ ܕܥܳܒܿܶܕ ܦܻܐܪܷ̈ܐ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܢܺܨܶܒܬܶܗ ܒܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܂ ܘܰܗܼܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܂ (12) ܘܐܦܼܩܬ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ܂ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܙܪܥܐ ܠܓܢܣܗ܂ ܘܐܝܠܢܐ ܕܥܒܿܕ ܦܐܪ̈ܐ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ ܠܓܢܣܗ܂ ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ܂ (13) ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐ܂ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ܀

(14) ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܢܗܘܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ ܘܢܗܘܘܢ ܠܐܬ̈ܘܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ. ܘܠܝ̈ܘܡܬܐ ܘܠܫ̈ܢܝܐ܀

(15) ܘܢܗܘܘܢ ܡܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ܂ (16) ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܬܪ̈ܝܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ܂ ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ. (17) ܘܝܗܼܒ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ.s (18) ܘܠܡܫܠܛ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܂ ܘܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ܂ ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ܂ (19) ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ܀

(20) ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܢܪܚܫܘܢ ܡ̈ܝܐ ܪܚܫܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ. (21) ܘܒܪܼܐ ܐܠܗܐ ܬܢܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܘܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܪܚܫܐ ܕܐܪܚܫܘ ܡ̈ܝܐ ܠܓܢܣܗܘܢ܂ ܘܟܠ ܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ܂ (22) ܘܒܿܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܦܪܘ ܘܣܓܘ ܘܡܼܠܘ ܡ̈ܝܐ ܕܒܝܡ̈ܡܐ܂ ܘܦܪܚܬܐ ܬܣܓܐ ܒܐܪܥܐ܂ (23) ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐ܂ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ܀

(24) ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܬܦܩ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ ܒܥܝܪ̈ܐ ܘܪܚܫܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ܂ (25) ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ ܘܒܥܝܪܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣ̈ܘܗܝ܂ ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ܂ (26) ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ܂ ܘܢܫܠܛܘܢ ܒܢ̈ܘܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܒܒܥܝܪ̈ܐ ܘܒܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܒܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ (27) ܘܒܪܼܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ܂ ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ܂ ܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ܂ (28) ܘܒܿܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܦܪܘ ܘܣܓܘ ܘܡܠܘ ܐܪܥܐ ܘܟܘܒܫܼܘܗܿ܂ ܘܫܠܛܘ ܒܢ̈ܘܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܒܥܝܪ̈ܐ ܘܒܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܪܚܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ (29) ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܗܐ ܝܗܿܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܙܪܥܐ ܕܡܙܕܪܥ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܐܝܠܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܗ ܕܙܪܥܗ ܡܙܕܪܥ ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ (30) ܘܠܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܠܟܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܠܟܠ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ܂ ܘܟܠܗ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ܂ (31) ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒܼܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ܂ ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ܂ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ܂ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ܀

2

(1) ܘܫܠܡܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ. (2) ܘܫܠܡ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܥܒܕܘܗܝ ܕܥܒܕ‬ ‫ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܕܥܒܕ. (3) ܘܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ‬ ‫ܘܩܕܫܗ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ܀

(4) ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܐ‬ ‫ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. (5) ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ‬ ‫ܕܚܩܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܝܥܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܬ‬ ‫ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ. ‪ ‬(6) ܘܡܒܘܥܐ ܣܠܩ ܗܘܐ ܡܢ‬ ‫ܐܪܥܐ ܘܡܫܩܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܐܦܝ ܐܪܥܐ. ‬(7) ܘܓܒܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܕܡܬܐ‬ ‫ܘܢܦܚ ܒܐܦܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝܐ ܘܗܘܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܝ̣ܐ܀